ค้นหารายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของกรุงเทพมหานคร ในการสอบฯ ครั้งที่ 1/2564