ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ มัณฑนากรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ โภชนากรปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ มัณฑนากรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566