ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักนันทนาการปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สถานที่สอบ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักนันทนาการปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565