ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565