ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
ระดับ ปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อระดับปริญญาตรี
ระดับ ปวช./ประกาศนียบัตร/ปวท./อนุปริญญา/ปวส.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   รายชื่อระดับ ปวช./ประกาศนียบัตร/ปวท./อนุปริญญา/ปวส.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก ของกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจอดรถภายในสนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบที่นำรถส่วนตัวเข้ามาภายในสนามสอบ วันที่ 20 มีนาคม 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สนามสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อ สถาปนิกปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564