การคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฎิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและผู้มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติ ในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ โภชนากรปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศสำนักงาน ก.ก. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566